Video – Maria Orfanoudaki M.O

Video – Εργασίες της Μ.O – Works of M.O

Video – Εκπομπές της Μ.O – Τelecasts of M.O

Video – Κρήτη – Crete Videos

Περισσότερα Video της Μ.O – More Videos of M.O

 YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

Peace – Maria Orfanoudaki ΜΟ – Passion of Christ – Temple of Solomon

MO (102)

 Προσπάθησα

Μα δεν μπορώ! Χρειάζομαι και ΕΣΑΣ !

I have tried very much !
But I cannot! I need you ,Too
Ένα μέρος από Εργασίες μου σε Video –

μιας πραγματικά τεράστιας ατομικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 27 χρόνια περίπου, εδώ στο εργαστήρι της “ΕΙΡΗΝΗΣ” απέναντι στις Βάσεις στο Ακρωτήρι στα Χανιά.
Παρακαλώ πολύ όπως με κρίνεται με επιείκεια αφού δεν διέθετα τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται.
Το μοναδικό μέσον και όπλο μου υπήρξε η απόλυτη πίστη μου στον ΑΝΘΡΩΠΟ.
Μια κατάθεση Ψυχής!

Υλικό Μοντάζ Φωτογράφιση Σκηνοθεσία – Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο

PEACE – МИР Crucified Christ! and People – Maria Orfanoudaki Μ.Ο – ΕΤ 1 – Atelier of Peace Μ.Ο 1993

1995- ! My life is so difficult! Страсти Христа и народа – Solomon temple Μαρία Ορφανουδάκη ΜΟ -Scribes and Pharisees Ναός Σολομώντος Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ Μ.Ο – Η Ζωη μου τόσο δύσκολη !Моя жизнь так трудно! ARCHAIA APTERA – Храм
Соломона – Γραμματείς και Φαρισαίοι – Δανάη Στρατιγάκη – Βιετνάμ
Οι εργασίες ΙΑΧΕΣ Της Μ.Ο

Οι Εργασίες μου σε  Video  – Διαμαρτυρίες μιας Ομήρου  Μ.ΟΙΑΧΕΣ της Μ.Ο   είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας πραγματικά τεράστιας  ατομικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 28 χρόνια περίπου, εδώ στο εργαστήρι της “PEACE” απέναντι στις Βάσεις στο Ακρωτήρι στα Χανιά. Παρακαλώ πολύ όπως με κρίνεται με επιείκεια αφού δεν διέθετα τα τεχνικά μέσα  που απαιτούνται. Το μοναδικό μέσον και όπλο μου υπήρξε η απόλυτη πίστη μου στον

Ανθρωπο! Μια κατάθεση Ψυχής !

Υλικό – Μοντάζ – Φωτογράφιση – Σκηνοθεσία  – Μαρία Ορφανουδάκη – Μ.Ο –

My Jobs on Video – Protests of a Homer Μ.Ο is a very small piece of a really huge individual effort started about 28 years ago, here in the workshop of “PEACE” towards Bases in Akrotiri Chania. Please much as with it with grace since I did not have the technical means required. The only medium and my gu was my absolute faith in MAN. A Soul Deposit!

Material – Editing – Photography – Direction – Maria Orfanoudaki – M.Ο.

 YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

Моя работа в видео – Протесты Гомерского МО – ДИАГНОЗЫ – очень небольшая часть действительно огромных индивидуальных усилий, которые начались около 28 лет назад, здесь, в мастерской «Мира» напротив баз в Акротири в Ханье. Я прошу вас быть благодарными, потому что у меня не было необходимых технических средств. Мое единственное средство и оружие – моя абсолютная вера в
Человек! Душевый депозит!
Материал – Редактирование – Фотография – Направление –

Мария Орфанудаки – МО –

Επισήμανση

Σε όλες τις Εργασίες  μου, όλα τα πλάνα  είναι τραβηγμένα στο Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ , καθώς  και το κάψιμο  των έργων ζωγραφικής μου  ……..είναι αυθεντικά πλάνα ! Την ώρα που τα έκαιγα  , μαζοχιστικά τα τραβούσα σε Video και τα φωτογράφιζα τα περισσότερα δεν τα πρόλαβα να τα τραβήξω πριν γίνουν στάχτη , αποκαΐδια ….

 [ Ίσως  μια μορφή αυτοκαταστροφής ]  για ότι συμβαίνει στον Κόσμο μας ! Αλλά και σε προσωπικό  επίπεδο ! Από το κάψιμο των έργων έργο ,με σταμάτησε πανικόβλητη μία Φίλη μου , που χωρίς να την περιμένω είχε επισκεφτεί το Εργαστήρι ………έτσι έμειναν 5-6 έργα και κάποια μεσοκομμένα……

 

YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

Labeling
In all my Works, all the shots are taken to the Works of Peace, as well as the burning of my paintings …… .. are original shots! While I was burning them, I was pulling them in Video and photographing them the most I did not get them to pull before they were ashes, fools ….
[Perhaps a form of self-destruction] for what is happening in our World! But also on a Personal level! Since the burning of the projects, a friend of mine, who has not been waiting for me, visited the Workshop ……… so there were 5-6 works and some cuts …


знак
Во всех моих работах все снимки попадают на мастерскую IRISH, а также на сжигание моих картин …… .. оригинальные снимки! Пока я их сжигал, я тянул их в Видео и фотографировал их больше всего, я не заставлял их тянуть, прежде чем они были прахом, дураки ….
[Возможно, форма самоуничтожения] для того, что происходит в нашем мире! Но и на личном уровне! С момента сжигания проектов мой друг, который меня не ждал, посетил семинар … так что было 5-6 работ и некоторые сокращения …

 

 

UNISEF

Με χαρά και συγκίνηση δέχτηκα το υλικό που συνδέεται με το έργο σας. Αναμφισβήτητα σαν μία αυθεντική Καλλιτέχνης και μαχόμενος Άνθρωπος Το έργο σας είναι ταυτισμένο με την ίδια σας τη Ζωή. Η ανησυχία, η αγωνία και οι αναζητήσεις συνυπάρχουν με την οργή, τον πόνο, Την αμφισβήτηση αλλά και με την πίστη σας στο Άνθρωπο. Το έργο σας κρατά ανοιχτό ένα παράθυρο ελπίδας Και αγωνιστικής στράτευσης, για ένα κόσμο δίκαιο Eίρηνικό Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς

PAINTING - Maria ORFANOUDAKI - MO

UNISEF

With joy and emotion I accepted the material associated with your project. Undoubtedly as an authentic artist and fighting Man
Your work is identified with your very life.
Worry, anxiety and searches coexist with anger, pain,
Challenging but also your faith in Man.
The project keeps open a window of hope
And racing conscription, for a world fair Peace
Non-discriminatory and inclusive

President Lambros Kanellopoulos 30/05/2006

Αγαπητή κ. Ορφανουδάκη Θέλω να σας Ευχαριστήσω

Για την κασέτα Που μας στείλατε ΙΑΧΕΣ της Μ.Ο
Οι δραστηριότητες σας είναι πράγματι εντυπωσιακές
Ευχόμαστε να τις συνεχίσετε και να έχετε πάντα θετικά αποτελέσματα

 Λυδία ΤΡΥΦΩΝΑ 28- Φεβρουαρίου 1995

Πρόεδρος. Ελληνικής Επιτροπής της Διεθνούς ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

 Dear Mr. Orfanoudaki I want to thank you

For the cassette that sent us the IACHES M.C.

Your activities are indeed impressive
Efchomaste continue them and always have positive results

Lydia TRYFONA
Pr. Greek Committee of the International AMNISTIASTIAS


28- February 1995

 

 

H Ζωή μου τοσο δύσκολη εδώ στον κόλπο της Σούδας – Peace – Ιρακ – Εργασία – Στό Φανάρι τού Ακρωτηριού – Μαρία Ορφανουδάκη ΜΟ – Παθη Χριστου – Ναος Σολομώντος

..Τα τελευταία δέκα χρόνια, η απελπισία της και η αγωνία της για έναν Ειρηνικό κόσμο, την ώθησε στην ανακάλυψη ενός νέου τρόπου έκφρασης, την δημιουργία αντιπολεμικών ταινιών όπου υπάρχει

Η αναζήτηση του θεού και του ανθρώπου σ’ ένα κόσμο που το Θείο και το ανθρώπινο έχει χαθεί 

 Όλο της το έργο έχει σαν κέντρο την Ειρήνη και την αγάπη. Αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν σταματά στην ζωγραφική. Πάντα συνεχίζει να ψάχνει την τραγωδία του πολέμου και το έργο της αντανακλά τον πόνο για δικαιοσύνη και την δίψα για Ειρήνη.

Μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια της θέλει να δώσει ένα μήνυμα σε όλους μας, ότι τα μόνα όπλα που χρειαζόμαστε είναι  αγάπη ειρήνη και δικαιοσύνη  

 

ΕΤ 1 – Μαρία Ορφανουδάκη MO – Οδηγοί τυφλοί – Για Κόλπο της Σούδας 1997 – Christ Μaria Orfanoudaki MO  – Κόλπος Σούδας – Temple of Solomon
Odigoi blind – Οδηγοί τυφλοί – Γραμματείς και Φαρισαίοι – Ναος Σολομώντος- Δαναη Στρατιγακη- Σκακιερα του Κοσμου Vietnam –
Τμημα Εργασιας – Chessboard of world

 

Έλαβα τη βιντεοκασέτα που είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε

«ΙΑΧΕΣ της Μ.Ο.»

και να σας ευχαριστήσω θερμώς.

Για τη σημαντική πρωτοβουλία σας, σας συγχαίρω ευχόμενος να ευοδωθεί.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

04/02/2000  Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος – Πρόεδρος της Δημοκρατίας

PEACE – 1- Nοt War – Work for Peace – Μaria Orfanoudaki – MO –

Aντιπολεμική Εργασια Work Not Har

 

Η μη βία προϋποθέτει διπλή πίστη:

Πίστη στο Θεό και Πίστη στον Aνθρωπο.

 

The non-violence requires a double faith:
Faith in God and faith in man.
Mahatma Gandhi

Σε όλες τις Εργασίες μου, όλα τα εξωτερικά πλάνα είναι τραβηγμένα

στο Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ καθώς και το κάψιμο των έργων μου ……..

είναι αφεντικά πλάνα !
Κάποια όμως ,από τα έργα μου ,!δεν τα πρόλαβα …, πριν γίνουν στάχτη , αποκαΐδια …..

Ίσως – μια μορφή αυτοκαταστροφής – για ότι συμβαίνει στον Κόσμο ΜΑΣ !
Αλλά και σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ επίπεδο !…… Μ.Ο
Labelling

In all my works, all exterior shots are pulled in Peace

Workshop and burning my works …… ..einai bosses shots! Some though! not had time … before ashes, embers … ..

Maybe – a form of self-destruction – for everything that happens in the universe US! But

on a personal level! …… M.Ο

 

LAMA - Αντίγραφο (3)

PEACE– Maria Orfanoudaki MO

Chessboard WORLD – Σκακιερα του ΚΟΣΜΟΥ – Κing – ΕΤ 1

Γραμματεις και Φαρισαίοι – M.O – Part -1 – Drivers blind – Ανισοτητες – οδηγοί τυφλοί –  – Martin Luther King – 1999
Scribes and Pharisees – Christ – .Γραμματεις και Φαρισαιοι…+ Ναος ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ – Disparitie – Μαχάτμα Γκάντι Martin Luther King

s,Ανισιτητες- Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Γκάντι 1992-1999

Εβαλε φωτια..Αδέσμευτος ΤΥΠΟΣ -Maria Orfanoudaki M.O Αδεσμευτος ΤΥΠΟΣ-ΕΒΑΛΕ ΦΩΤΙΑ ...

 22/03/1996

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το υλικό που μου αποστείλατε,

«ΙΑΧΕΣ της Μ.Ο.»,

και να σας συγχαρώ για το εμπνευσμένο σας έργο.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Αβραμόπουλος – Δήμαρχος Αθηνα

PEACE – Chessboard World – Chessboard World – Σκακιέρα του Κόσμου –

Maria Orfanoudaki Μ.Ο

Απο tv ΚΥΔΩΝ Για Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο – Παππάς gr – Ντοκουμέντο – Τακης Βουγιουκλάκης 2000

Αγγελάκης Νίκος Για Μ.Ο — Συνέντευξη – Ντοκουμέντο –

Κρητικη Εστία – Λυκούργος Καλλέργης – Για κάψιμο έργων – Τάκης Βουγιουκλάκης

-Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ– Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο

Mε ιδιαίτερη χαρά έλαβα την Βιντεοκασέτα , υπό τον τίτλο

ΙΑΧΕΣ της Μ.Ο
την οποία είχατε την ευγενή καλοσύνη να μου αποστείλετε
Ευχαριστών εύχομαι πάσαν από Θεού ευλογίας εις την Ζωήν και το έργον σας
Μετά πατρικών ευχών

Αρχιεπίσκοπος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 19 Απριλίου 1999

HLI-HLI - Αντίγραφο - Αντίγραφο - Αντίγραφο - Αντίγραφο

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΕΠ..... (2)

Γι’ άλλη μια φορά

ΠΡΟΣΠΑΘΩ να κάνω
Την σπίθα της ψυχής μου χόβολη. 
Τη στάχτη του χρόνου που περνά. 
Με το δαδί του νου και της καρδιάς μου 
Που φωτιά παίρνει 
Από τη φλόγα της ματιάς 
Που την ΑΛΗΘΕΙΑ αναζητά 
Κι από τη πέννα σας και τη φωνή Σας
Της ΑΛΗΘΕΙΑΣ να νιώσω το πλησίασμα 

 

ΒΙΕΤΝΑΜ (3) - Αντίγραφο

Απο tv ΚΥΔΩΝ Για Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο – Παππάς gr – Ντοκουμέντο –

2000

Αγγελάκης Νίκος Για Μ.Ο — Συνέντευξη – Ντοκουμέντο –

Κρητικη Εστία – Λυκούργος Καλλέργης Για κάψιμο έργων – Τάκης Βουγιουκλάκης

-Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ- Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο

 

 

…Έλαβα με έκπληξη και μέγιστη χαρά το video

ΙΑΧΕΣ

 

ΜΟ-ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ - Αντίγραφο (4)27/05/1994

 και σας ευχαριστώ πολύ.

Και που διαπίστωσα και αυτό με ευχαριστεί ιδιαιτέρως και σας συγχαίρω ότι: κάνετε μια

μεγάλη και δημιουργική παρουσία με το έργο σας.

Συγχαρητήρια και ευχές.

Ο Κύριος να σας δίδει τιμή, χαρά και ελπίδα όπως και κάθε καλό να συνεχίσετε.

Με ευχές και εν Κυρίω αγάπη,

Ειρηναίος – Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου

ΓΥΝΑΙΚΑ ΦΩΤΙΑ (5)

Πουλάει μόνο ο ΠOΛΕΜΟΣ ! Sells only war Όσοι αγωνίζονται για την

ΕΙΡΗΝΗ ειναι φιμωμένοι – Μαρία Ορφανουδάκη ΜΟ

 YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

 Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο – Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ- Μ Ο

Ανθρωπος ο κατ είκονα και ομοίωση του Θεου……Κάψιμο Έργων [ Αυθεντικα πλάνα ]

 

Πουλάει μόνο ο πόλεμος ! Sells only war! – Όσοι αγωνίζονται για την ΕΙΡΗΝΗ ειναι

φιμωμένοι –  Μαρία Ορφανουδάκη ΜΟ

 

 

 YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

…..Είδα την τελευταία δουλειά σου, το αντιπολεμικό μήνυμα,

που άλλη μια φορά στέλννουν παντού, με αγωνία και κραυγές. Το DVD. Mε συγκλόνισε.

Ήλθαν στη μνήμη μου τα λόγια του

Καζαντζάκη «…. Να τολμάς να λες: Εγώ έχω χρέος να σώσω τη γης. Κι αν δε σωθεί, εγώ θα φταίω¨. Έτσι και συ. Τολμάς και παίρνεις στους ώμους σου την ευθύνη να κραυγάσεις τον πόνο και την οργή σου, που είναι όλων μας, ενάντια στη βία, στο αίμα, στο άδικο, στον πόλεμο. Για να σωθούμε.

Θα έχει αποτέλεσμα η κραυγή σου

Θα την ακούσει κανείς από τους ενόχους;

Ποια σημασία έχει;

Αρκεί που μπορείς εσύ να υψώνεις στα πέρατα και στα ουράνια τις ΙΑΧΕΣ σου.

Γι’ αυτό σε θαυμάζω!

Αλέκα Μαρκογιαννάκη  π.  Νομάρχης

 Μαρία …
Χαίρομαι που σε γνωρίζω … Είδα πολλά από τα βίντεο που έχεις “ανεβάσει” στο YouTube … Εκτιμώ ιδιαίτερα την προσπάθεια που κάνεις … Ως δημιουργός και ως άνθρωπος συγκλονίστηκα όταν είδα να καις τα έργα σου ,τα παιδιά σου ….
Μπήκα και στην σελίδα σου,είδα ζωγραφική σου,διάβασα ποιήματά σου,όλα υπέροχα …
Ευχαριστώ για τα βίντεο που μου έστειλες …

Γιωργος Βενετσανος – Ιούλιος 2012

ΕΙΡΗΝΗ – Μαρία Ορφανουδάκη MO

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ – Αποσπάσματα – ΟΜΙΛΙΕΣ – Για Μ.Ο – A world without war – 2000 – ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ –
Ρενα ΚΙΤΣΟΠΑΝΙΔΟΥ – Λωκουργος ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ –
ΜΙΧ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ – Κ -ΞΥΛΟΥΡΗΣ – Τακης ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ – 2000 -………. Απο Εκπομπη – ΙΑΧΕΣ της – Μ.Ο – Maria Orfanoudaki MO  Πιστεύω πολύ βαθια –

ΟΜΙΛΙΕΣ Για Μ.Ο

Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο – Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ Μ.Ο – ΕΤ1 – ΕΙΡΗΝ Η  ΗΜΙΝ

 YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

Mega Channel

Μαρούσι, 27/4/94

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε  ,ότι δεν υπάρχει από το σταθμό μας δυνατότητα προβολής της αντιπολεμικής ταινία σας,

για την προώθηση της ΕΙΡΗΝΗΣ, λόγω του ότι ο χαρακτήρας της  , δεν συμβαδίζει απόλυτα με την πολιτική της ιδιωτικής τηλεοπτικής επιχείρησης.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην συνέχεια του έργου σας και Καλό Πάσχα.

Μανουέλλα Παυλίδου

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ -ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ

Mega Channel

Marousi, 27/4/94

 

We regret to inform you that there is not possibility projection of your antiwar movie for promotion of  PEACE, by our channel because its character is not fully compatible with the policy of private television company.

We wish you success in the continuity of your work and Happy Easter.

 

Manouella Pavlidou

Public Relations Manager

 

Mega Channel

Μαρούσι, 27/4/94

Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε  ,ότι δεν υπάρχει από το σταθμό μας δυνατότητα προβολής της αντιπολεμικής ταινία σας,

για την προώθηση της ΕΙΡΗΝΗΣ, λόγω του ότι ο χαρακτήρας της  , δεν συμβαδίζει απόλυτα με την πολιτική της ιδιωτικής τηλεοπτικής επιχείρησης.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην συνέχεια του έργου σας και Καλό Πάσχα.

Μανουέλλα Παυλίδου

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Mega Channel

     Marousi, 27/4/9

We regret to inform you that there is not possibility projection of your antiwar movie for promotion of PEACE, by our channel because its character is not fully compatible with the policy of private television company.

We wish you success in the continuity of your work and Happy Easter.

Manouella Pavlidou

Public Relations Manager

Iraq

 YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

Αγαπητή κ. Ορφανουδάκη Θέλω να σας Ευχαριστήσω Για την κασέτα
Που μας στείλατε
ΙΑΧΕΣ της – Μ.Ο –

Οι δραστηριότητες σας είναι πράγματι εντυπωσιακές
Ευχόμαστε να τις συνεχίσετε και να έχετε πάντα θετικά αποτελέσματα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ Λυδία ΤΡΥΦΩΝΑ 28- Φεβρουαρίου 1995
Πρόεδρος. Ελληνικής Επιτροπής της Διεθνούς ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ

Maria Orfanoudaki MO – Peace –
Oι στίχοι αύτοι μπορεί να είναι και οι τελευταίοι 1993 – 4 –

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ – Αρχιεπίσκοπος Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ- Για Μ.Ο

ΕΡΓΑΣΙΑ – 1- Πάσχα
Peace -The Passion of Christ and of Man – Οδηγοί Τυφλοί –
Maria Orfanoudaki Μ.Ο – ΕΤ 1
Τα πάθη του Χριστού και των Ανθρώπων
Easter Christ’s Passion and People
The Passion of Christ and of man

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ – Αρχιεπίσκοπος Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ- Για Μ.Ο

SS Peace – spot Africa – Chessboard World – Gandhi – Σκακιέρα του Κόσμου – ΧΡΙΣΤΟΣ – Maria Orfanoudaki M.O – Christ Νεα Υόρκη –
ΠΑΣΧΑ ΙΡΑΚ – Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ-1991
ΠΑΘΗ
Peace – Πάσχα – ΤΡΑΓΙΚΟ – Easter Christ’s Passion and People – Gandhi – Maria Orfanoudaki M.O

 

 YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

 

 

Οι Εργασίες μου σε  Video  – Διαμαρτυρίες μιας Ομήρου  Μ.ΟΙΑΧΕΣ της Μ.Ο   είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι μιας πραγματικά τεράστιας  ατομικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 25 χρόνια περίπου, εδώ στο εργαστήρι της “PEACE” απέναντι στις Βάσεις στο Ακρωτήρι στα Χανιά. Παρακαλώ πολύ όπως με κρίνεται με επιείκεια αφού δεν διέθετα τα τεχνικά μέσα  που απαιτούνται. Το μοναδικό μέσον και όπλο μου υπήρξε η απόλυτη πίστη μου στον

Ανθρωπο! Μια κατάθεση Ψυχής !

Υλικό – Μοντάζ – Φωτογράφιση – Σκηνοθεσία  – Μαρία Ορφανουδάκη – Μ.Ο

My Jobs on Video – Protests of a Homer Μ.Ο is a very small piece of a really huge individual effort started about 25 years ago, here in the workshop of “PEACE” towards Bases in Akrotiri Chania. Please much as with it with grace since I did not have the technical means required. The only medium and my gu was my absolute faith in MAN. A Soul Deposit!

Material – Editing – Photography – Direction – Maria Orfanoudaki – M.Ο.

YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

 

Моя работа в видео – Протесты Гомерского МО – ДИАГНОЗЫ – очень небольшая часть действительно огромных индивидуальных усилий, которые начались около 25 лет назад, здесь, в мастерской «Мира» напротив баз в Акротири в Ханье. Я прошу вас быть благодарными, потому что у меня не было необходимых технических средств. Мое единственное средство и оружие – моя абсолютная вера в
Человек! Душевый депозит!
Материал – Редактирование – Фотография – Направление – Мария Орфанудаки – МО –

 

Επισήμανση

Σε όλες τις Εργασίες  μου, όλα τα πλάνα  είναι τραβηγμένα στο Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ , καθώς  και το κάψιμο  των έργων ζωγραφικής μου  ……..είναι αυθεντικά πλάνα ! Την ώρα που τα έκαιγα  , μαζοχιστικά τα τραβούσα σε Video και τα φωτογράφιζα τα περισσότερα δεν τα πρόλαβα να τα τραβήξω πριν γίνουν στάχτη , αποκαΐδια ….

 [ Ίσως  μια μορφή αυτοκαταστροφής ]  για ότι συμβαίνει στον Κόσμο μας ! Αλλά και σε προσωπικό  επίπεδο ! Από το κάψιμο των έργων έργο ,με σταμάτησε πανικόβλητη μία Φίλη μου , που χωρίς να την περιμένω είχε επισκεφτεί το Εργαστήρι ………έτσι έμειναν 5-6 έργα και κάποια μεσοκομμένα……

YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

 

Labeling
In all my Works, all the shots are taken to the Works of Peace, as well as the burning of my paintings …… .. are original shots! While I was burning them, I was pulling them in Video and photographing them the most I did not get them to pull before they were ashes, fools ….
[Perhaps a form of self-destruction] for what is happening in our World! But also on a Personal level! Since the burning of the projects, a friend of mine, who has not been waiting for me, visited the Workshop ……… so there were 5-6 works and some cuts …

 


знак
Во всех моих работах все снимки попадают на мастерскую IRISH, а также на сжигание моих картин …… .. оригинальные снимки! Пока я их сжигал, я тянул их в Видео и фотографировал их больше всего, я не заставлял их тянуть, прежде чем они были прахом, дураки ….
[Возможно, форма самоуничтожения] для того, что происходит в нашем мире! Но и на личном уровне! С момента сжигания проектов мой друг, который меня не ждал, посетил семинар … так что было 5-6 работ и некоторые сокращения …

 

 

YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

 

Atelier of “PEACE” Maria Orfanoudaki

 

M.O

 

www.mariaorfanoudaki.gr    YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

 

Facebook: Orfanoudaki Maria MO

 

 

E-mail   orfanoudaki.mo@gmail.com

 

Archaia  Aptera Αρχαία Άπτερα  CHANIA CRETA P.C 73003